Promocje

WYJĄTKOWE PONIEDZIAŁKI!

W każdy poniedziałek inna promocja i okazja na wizytę w SPA. Sprawdź – zawsze czeka coś nowego.

WYJĄTKOWE PONIEDZIAŁKI!

Uczucie ciężkich nóg, zmęczenie, nadmiar wody w organizmie, celulit – zdarza się?

Ma to niestety większośc z nas. Na szczeście większość może również z tym walczyć. W naszym Spa robimy to za pomocą specjalnego urządzenia Body Shaper.

Teraz profilaktyczny i terapeutyczny drenaż limfatyczny całego ciała przeprowadzicie w promocyjnej, zmiejszonej o połowę cenie.
Tylko 2 maja zabieg będzie kosztował 30 zł zamiat 60 zł.
Body Shaper pomaga usunąć toksyny, walczyć z celulitem oraz z męczącymi obrzękami.

Ciało będzie dziękowało! Trzy, dwa, jeden start! Zaczynamy zapisy!

KONKURS

Czego ciało na wiosnę by chciało?

Uwaga wielki konkurs! Czego Twoje ciało na wiosnę by chciało?

Odpowiedz nam na pytanie, na naszym profilu na facebook.com

i zgarnij za najciekawszą odpowiedź nagrodę w postaci: Eskulap Day Spa wartości 700 zł.

Na ośmiogodzinne Day Spa składają się między innymi:
 Pedicure hybrydowy
 Manicure hybrydowy
 Procentująca kuracja – cudowny peeling całego ciała i niezwykła maska
 Masaż masłem Shea
 Zabiegi na twarz –
 Depilacja woskiem – na wiosnę i nie tylko…
Czego jeszcze ciało by chciało…?

Zgłoś się do konkursu już teraz! Czekamy do 29 kwietnia!

Przed przystąpieniem do konkursu zapoznaj się z naszym regulaminem.

KONKURS EKSULAP SPA – Czego ciało na wiosnę by chciało?

§ 1. Ogólne zasady
1. Organizatorem Konkursu „Czego ciało na wiosnę by chciało” (zwany dalej “Konkursem”), jest NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA ESKULAP SP Z O.O. z siedzibą w Sieradzu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 2 98-200 Sieradz właściciel centrum odnowy Eskulap Spa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście numerem KRS 0000171557, o kapitale zakładowym w wysokości 425 000,00 zł posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8271883547 (dalej „Organizator”).
2. Konkurs trwa od dnia 08.04.2016r. do dnia 29.04.2016r.
3. Konkurs urządzany jest na terenie całej Polski. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem serwisu internetowego www.facebook.com. Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany, ani połączony z portalem www.facebook.com. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., a Delaware Corporation z siedzibą przy 1601s. California Ave, Palo Alto CA 94 304. Informacje podawane przez uczestników Konkursu są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi www.facebook.com . Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu przez Organizatora. Wzięcie udziału w Konkursie przez Uczestnika oznacza, iż Uczestnik wyraża zgodę na zwolnienie serwisu Facebook z jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z organizowanym Konkursem.
4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 15 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.Nr201 poz. 1540)
5. Regulamin Konkursu dostępny jest podczas trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od jego zakończenia na portalu Facebook.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji oraz usunięcia uczestników biorących udział w Konkursie, których działania są niezgodnie z niniejszym Regulaminem, po uprzednim wezwaniu tych uczestników do zaprzestania naruszeń.
§ 2. ZASADY, PRZEBIEG KONKURSU, ZADANIE KONKURSOWE
1. W Konkursie może brać udział osoba (dalej „Uczestnik”), która spełnia łącznie następujące warunki:
- jest osobą fizyczną posiadającą pełna zdolność do czynności prawnych, przebywającą lub zameldowaną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bez względu na obywatelstwo;
- jest Użytkownikiem Serwisu Facebook, posiadającą swoje konto osobiste założone i prowadzone zgodnie z regulaminem Serwisu Facebook;
- spełnia wymogi niniejszego Regulaminu;
2. W Konkursie nie mogą brać udział pracownicy Organizatora Konkursu, osoby działające na zlecenie Organizatora Konkursu w związku z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, a także najbliżsi członkowie rodziny wszystkich wymienionych wcześniej osób, za jakich uważa się: rodzeństwo, małżonków i dzieci oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia, a także osoby pozostające w związkach partnerskich.
3. Konkurs polega na wykonaniu zadania, które publikowane jest na profilu Eskulap Spa pierwszego dnia konkursu.
Zadanie: Proszę udzielić odpowiedzi w formie komentarza pod postem konkursowym, w którym uczestnik odpowie na pytanie „Czego ciało na wiosnę by chciało?”
4. Poprzez przystąpienie do Konkursu, Uczestnik oświadcza, że:
a) będzie wyłącznym autorem treści zawartych w komentarzu (tekstów, zdjęć, i innych);
b) wyraża zgodę na wykorzystanie treści na potrzeby związane z Konkursem i jego promocją;
c) przysłane w związku z Konkursem zdjęcia nie naruszają praw autorskich i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich
5. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia prac niespełniających wymogów Regulaminu, obraźliwych, wulgarnych naruszające dobre obyczaje, propagujących lub przedstawiających zachowania niezgodne z prawem, spożywanie alkoholu lub innych używek, lub godzących w dobre imię Organizatora.
§ 3. ROZSTRZYGNIĘCIE I ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1. O wyborze dotyczącym przyznania Nagród zdecyduje Komisja Konkursowa składająca się z przedstawicieli Organizatora.
2. Po zakończeniu Konkursu, spośród wszystkich zgłoszeń nadesłanych przez Uczestników Konkursu, Komisja Konkursowa wybierze najbardziej ciekawą i odpowiedź i przyzna Nagrodę wskazaną w § 3 ust 7 Regulaminu.
3. Komisja Konkursowa przyzna łącznie jedną nagrodę.
4. W dniu 04.05.2016 r. uczestnik zostanie poinformowany o wygranej w formie komentarza pod jego zgłoszeniem konkursowym oraz poprzez wiadomość prywatną na portalu społecznościowym Facebook. Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną poinformowani o jego wynikach za pośrednictwem portalu facebook.com i komentarza umieszczonego w w/w poście oraz dodatkowego postu.
5. Zwycięzca zgłasza się w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia ogłoszenia wyników poprzez prywatną wiadomość na profilu Eskulap Spa. W prywatnej wiadomości należy podać swoje następujące dane: imię, nazwisko, numer telefonu.
6. W przypadku nieprzesłania informacji zgodnie z ust. 5 o losie nagrody rozstrzyga Organizator.
7. W konkursie zostanie przyznana następująca nagroda:
a) Nagroda główna w postaci Eskulap Day Spa – całodniowej kompleksowej pielęgnacji ciała i twarzy o wartości łącznej 700 zł.
8. Nagrody nie mogą być wymienione na ich równowartość pieniężną.
9. Zwycięzcom nie przysługuje przeniesienie praw z wygranej nagrody na osoby trzecie.
10. Zwycięzca może zrzec się nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny.
11. Nagrodę zwycięzca może odebrać maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu po uprzednim umówieniu się na jej odbiór. W przypadku nieodebrania przez uczestnika nagrody w terminie 14 dni od jej wygrania nagroda przepada. O możliwości wydłużenia czasu na odbiór nagrody decyduje Organizator rozpatrując indywidualnie przypadek.
§ 4. DANE OSOBOWE I REKLAMACJE
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA ESKULAP SP Z O.O. z siedzibą w Sieradzu przy ul. ks. Jerzego Popiełuszki 2 98-200 Sieradz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Łódź-Śródmieście numerem KRS 0000171557, o kapitale zakładowym w wysokości 425 000,00 zł posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 8271883547.
2. Dane osobowe Uczestników zostaną wykorzystane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2135) wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Konkursu, ustalenia zwycięzców Konkursu, realizacji praw do Nagród, w związku ze sprawozdawczością podatkową i księgową oraz po wyrażeniu zgody przez Uczestnika, w celach marketingowych.
3. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2135).
4. Podanie danych przez osoby wybrane przez Komisję Konkursową jako Zwycięzcy Konkursu ma charakter dobrowolny. Zwycięzcom Konkursu przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania przez Organizatora pod adresem: info@eskulapspa.pl
5.Reklamacje dotyczące Konkursu w formie zgłoszenia reklamacyjnego, mogą być przesyłane pisemnie najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konkursu na adres Organizatora.
6. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w podanym wyżej terminie i na podany wyżej adres.
7. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dokładne dane Reklamującego, a także wskazanie podstaw reklamacji wraz z uzasadnieniem.
8. O wyniku reklamacji Reklamujący zostanie powiadomiony w formie pisemnej listem poleconym, wysłanym na adres Reklamującego, maksymalnie w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia reklamacji
9. Po wyczerpaniu postępowania, określonego w niniejszym paragrafie, wszelkie spory mogą być rozpatrywane wyłącznie na drodze postępowania sądowego. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przez Uczestnika umożliwiające mu kontakt z Uczestnikiem w celu ustalenia odbioru nagrody.
2. Organizator ma prawo do usunięcia Uczestnika w przypadku, gdy Uczestnik podjął działania, mające na celu ominięcie zabezpieczeń, fałszowania wyników, fałszowania danych. Informacje wyjaśniające Uczestnikowi powody usunięcia zostaną udzielone wyłącznie na jego prośbę skierowaną na adres mailowy: info@eskulapspa.pl
3. Wszelkie zgłoszenia naruszenia Regulaminu przez Uczestników Konkursu należy kierować na adres: info@eskulapspa.pl
4. Wypowiedzi umieszczane przez Uczestników w ramach Konkursu nie mogą zawierać treści obraźliwych, wulgarnych lub oszczerczych względem kogokolwiek.